Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie na strażników łowieckich 25 września 2022

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że w dniu 25 września 2022r. o godz. 8.00 odbędzie się szkolenie dla kandydatów na strażników łowieckich.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Lesznie.

Zakres szkolenia i sprawdzenie wiadomości na egzaminie dla kandydatów na strażników łowieckich zatrudnionych lub powoływanych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich;

Program zatwierdzony przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach
 • Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na tych strażników
 • Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Gospodarka łowiecka
 • Elementy prawa karnego i postępowania karnego
 • Elementy materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych (elementy samoobrony)
 • Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną (w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych), Państwową Strażą Rybacką, itp.
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Egzamin testowy

 

Zgodnie z ustawą „prawo łowieckie”  strażnikiem łowieckim może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ukończyła 21 lat
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
 • posiada dobry stan zdrowia
 • nie była karana sądownie
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

 
Aby uzyskać uprawnienia i zostać powołanym na strażnika łowieckiego nie jest konieczne członkostwa w PZŁ.

Szkolenie zalecane jest również stażystom, z pewnością wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwi uzyskanie uprawnień łowieckich i uzyskanie członkostwa w kole łowieckim.

Również myśliwi niezrzeszeni w Kołach łowieckich mogą po uzyskaniu uprawnień strażnika łowieckiego łatwiej zostać przyjęci do koła.

Zalecane jest, a by w każdym z dzierżawionych obwodów działał przynajmniej jeden Strażnik Łowiecki powołany lub zatrudniony przez Koło Łowieckie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 350 zł na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie: 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890 z dopiskiem: kurs na strażnika łowieckiego – imię i nazwisko oraz zgłoszenie mailem zo.leszno@pzlow.pl podając imię i nazwisko, numer PESEL a także potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp